پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب-صدای مردم جنوب ایران

پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب | Sedayejonoob.ir

منتشر شده در تاریخ: 04 آبان 1401 ساعت 14:08:: شناسه خبر: 126959

پیشنهاداستاندار ورویاپردازی ماازجام جهانی قطر

صدای جنوب؛ *وقتی پیام استاندارمحترم وبزرگوارراخواندم که اظهارکرده بودندبایدبرای جام جهانی قطربرنامه ریزی کنیم وایده داشته باشیم واماده شویم به چندین دلیل بسیارخوشحال شدم* *اول اینکه خیلی خوشحال شدم که استاندارعزیزمان اینقدربه ورزش وجام جهانی وورزش علاقمندندکه دراین شرایط بسیارمهم وحساس اوضاع کشورواستان ایشان ازورزش وهمچنین بزرگترین رویدادورزشی جهان یعنی جام جهانی غافل نشده به […]

صدای جنوب؛

*وقتی پیام استاندارمحترم وبزرگوارراخواندم که اظهارکرده بودندبایدبرای جام جهانی قطربرنامه ریزی کنیم وایده داشته باشیم واماده شویم به چندین دلیل بسیارخوشحال شدم*

*اول اینکه خیلی خوشحال شدم که استاندارعزیزمان اینقدربه ورزش وجام جهانی وورزش علاقمندندکه دراین شرایط بسیارمهم وحساس اوضاع کشورواستان ایشان ازورزش وهمچنین بزرگترین رویدادورزشی جهان یعنی جام جهانی غافل نشده به ان اهمیت میدهدوان رابه فال نیک گرفتم واحساس شوروشعف زیادی ازعلاقمندی استاندارمان نسبت به نقش وجایگاه ورزش نمودم*

*دوم اینکه بسیارخوشحال شدم ازاینکه تصورنمودم شایداستاندارعزیزوقدرشناس استانمان درنظرداردتعدادی ازپیشکسوتان موسپیدومجرب وخاک خورده واستخوان خردشده ولایق وشایسته وباسابقه زیادورزش راکه چندین دهه درجهت رشدوشکوفایی ورزش وپیشرفت ان عمرخودراهزینه نموده وجوانی خودراتباه نموده اندباتعدادی ازقهرمانان ومدال اوران ورزش استان که درسطح کشورافتخارافرینی نموده اندهمراه باتعدادی ازباشگاهداران فعال وپرتلاش وزحمتکش ویادست اندرکاران ومسئولان وخادمان دلسوزورزش راباهزینه استانداری بعنوان پاداش ومزدوقدردانی ازسالهاخدمتگزاری انان درورزش میخواهدبعنوان تشویقی به کشورقطراعزام نمایدتاازنزدیک شاهدرقابتهای بسیارپرهیجان وداغ ودیدنی مسابقات فوتبال جام جهانی باشندامیدوارشدم ودرپوست نمیگنجیدم وپیش خودتجسم مینمودم که خداکنه قرعه شانس اعزام به قطرهم نصیب حقیرشودودرکشورزیبای قطرشاهداوج رقابتهادراستادیومهای پیشرفه باتکنولوژی بالاشویم ودرعالم رویالذت میبردم که بااین اقدام بسیارشایسته استاندارقدرشناسمان ماتیمهای بزرگ ومعرف جهان مانندبرزیل وارژانتین والمان وفرانسه وپرتغال وانگلستان وتیم ملی کشورعزیزمان ایران راباتمان ستارگانش ودیگرستارکان بزرگ ونامدارفوتبال جهان ازجمله لیونل مسی کریستیانورونالدو کیلیان امباپه هری کین مودریچ وووووو راازنزدیک مشاهده میکنیم وبرروی صندلیهای نرم وراحت ورزشگاههای شیک ومدرن استادیومهای تازه ساخت باتکنولوژی بالادرکشورزیبای قطر لذتی وصف ناشدنی خواهیم بردوروزهایی به یادماندنی رقم خواهیم زد وچقدرازاین اقدام بجاوشایسته استاندارمان تجلیل وتقدیرمینمودم وپیش خودمیگفتم درودبراین استاندارعلاقمندوورزشدوست وقدرشناس چون واقعاانگار:*

*(قدرزرزرگرشناسدقدرگوهرگوهری))!!!!!!!!!*

*وخوشحال شدم که استاندارعزیزمان گوهرشناس ودیدگاه بسیاربازوجالبی دارندوقدردان سرمایه های عظیم ورزش استان هستندکه جای تقدیروتشکردارد*

*اماناگهان وقتی چندخط پائین تررفتم ومنظوراستاندارعزیزم راخواندم ومتوجه شدم ناکهان چشمانم سیاهی رفت وگیج ومنگ شدم وحالت تهوع به من دست دادوبشدت حالم بهم خوردوبسیارافسرده شدم ومایوس*

*اخه میدونیدبرنامه ریزی جناب استاندارچه بوده؟*

*بله شایدباورنکنیدایشان پیشنهادداده بودندکه ازنظراقتصادی بهترین زمانه که ازسوی استان تعدادزیادی بزغاله وگوسفندودام جهت فروش درزمان برگزاری جام جهانی به کشورقطرباکشتی اعزام شود!!!!!!!!!!!!!!!*

*((چه میخواستیم وچه شد؟؟))*

*مادر چه رویاوفکروخیالی بودیم واستاندارعزیزدرچه خیالی!!!!!!!!!!*

*شوربختانه مابه اندازه بزغاله ها ودامهاهم شانس نداشتیم!!!!!!!!*

*پیشکسوت ورزش استان*

سیدابوصالح دانشفر

نظرات

 1. خوش به حال مندالل، هر چقه مردم استان خمو نیترن برن حداقل مندالل استاندار بفرسته بگو ایمانه هم هسی

نظرسنجی

  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار

  ویدیو ها

  همراه اول

  بالای صفحه
  طراحی سایت