محمود منطقیان ؛ درسریال امپراتوردریا”یکی ازصحنه هاراهرگزازیادنمی برم که درآن یکی ازشخصیتهای مهم سریال، بعدازآنکه خطاهای زیادی انجام داده بود،به بن بست می رسدودرحال درماندگی ازخودمی پرسدکه:
“راستی ماچه کارکردیم که کارمان به اینجاکشیدوبه چنین سرنوشتی گرفتارشدیم”
اودرپایان راه تن به خودکشی می دهدچون زندگیش دیگر به بن بست رسیده بود.
همه مردم بایدمراقب عمل خودباشندتاکارشان به بن بست وسرانجام ناخوشایندنینجامد.بن بستها پیامدافکاروکرداروانتخابهای نادرست خود ماست.
راستی چه کارکردیم که :
نان ۲ریالی شد۱۰۰۰تومان؟
چه کارکردیم که دلارهفت تومانی شد۱۵۰۰۰تومان؟
چه کارکردیم که ارزش ریال پول ملی رفت زیرصفر؟
چه کارکردیم که اساتیدوآموزگاران مابایدبه کارهای دیگری روی آورندتابه ناچارزندگی خودرااداره کنند؟
چه کارکردیم که تاریخ وگذشته خودراازیادبرده ایم وبایدقاچاقی روی آرامگاه بزرگان خودبرویم.؟؟؟
چه کارکردیم که کارمان درشبانه روز شده دویدن ونرسیدن وپریشانی وازیادبردن شادمانی؟.
چه کارکردیم که این همه نگران فردای جوانان وبچه های خودهستیم؟؟؟
چه کارکردیم که نسل جدیدوفرزندانمان دیگرماراقبول ندارندوبه الگوها وارزشهای ماروی گردانده اند؟
چه کارکردیم که چشمه اعتماددرجامعه مابه میزان نگران کننده ای خشکیده است؟
چه کارکردیم که این همه آمارخودکشی وبزه کاری وفقرواعتیادوانحراف بالارفته است.؟؟
چه کارکردیم که دردادگاههای مااین همه آمارپرونده هاوازدهام جمعیت بالارفته است؟
چه کارکرده ایم که روح هنروشادی درجامعه پژمرده شده است.؟
چه کارکردیم که هرروزمی گوییم یادازدیروزوهرسال می گوییم یادازپارسال.؟؟؟
چه کارکردیم که پیونداجتماعی وروابط اخلاقی درجامعه این همه سست شده است؟؟؟
چه کارکردیم که مسئولیت اجتماعی وتوجه به حقوق دیگران ومصالح اجتماعی این همه رنگ باخته ومنافع فردی ومعامله گری جایگزین خوبیهاوروابط سالم اجتماعی شده است؟
چه کارکردیم که آمارفسادمالی واخلاقی این همه درجامعه بالارفته وفقروفسادوتبغیض درهمه جانمایان شده است است؟؟
چه کارکردیم که فکرنان وگلیم خودراازآب کشیدن موضوع اصلی زندگی ماشده است وحس همدلی وهمدردی وهمیاری راازیادبرده ایم.؟؟؟؟؟؟؟
چه کارکردیم که تورم وگرانی این همه افسارگسیخته شده وبارگرانی بردوش مردم؟
چه کارکردیم که مدیران وکارگزاران جامعه پیوندشان بامردم این همه سست وضعیف شده است وحاضربه پاسخگویی وهمدلی باجامعه نیستند ووانمودمی کنندکه هیچ مشکلی درکارنیست وبهتراست که دنیابه سبک مااداره شود؟
راستی ماچه کارکردیم؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
شایدیک دلیلش این باشدکه مانتوانستیم خوب فکرکنیم وخوب انتخاب کنیم.
یاداشت۹۷/۱۰/۷ محمودمنطقیان