پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب-صدای مردم جنوب ایران

پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب | Sedayejonoob.ir

منتشر شده در تاریخ: 25 مهر 1398 ساعت 20:07:: شناسه خبر: 61800

یکی به داد فوتبال کهگیلویه بزرگ برسد…

ایاکسی حاضرمیشود بپرسد چرا دوتیم ریشه دار و مردمی و باسابقه استقلال و سادات دهدشت اکنون درقعرجدول دست و پا میزنند؟

پایگاه خبری صدای جنوب:

یکی به دادفوتبال کهگیلویه بزرگ برسد
سادات واستقلال دهدشت واستقلال چرام نفسهای اخررامیکشندودیگررمقی برای انان نمانده است امامسئول دلسوزی پیدامیشودنجاتشان دهد؟

ایاکسی حاضرمیشودبپرسدچرادوتیم ریشه دارومردمی وباسابقه استقلال وسادات دهدشت اکنون درقعرجدول دست وپامیزنند؟
دوتیمی که هردوسابقه قهرمانی استان داشته ونماینده استان درلیگ کشوری بوده اند
پرسپولیس دهدشت باانهمه سابقه وافتخار که سالهاست که ازفوتبال استان وشهرستان محوشده وبه تاریخ پیوسته است وهیچکس هم نپرسیدچراچنین عاقبتی پیداکرد
استقلال چرام دیگر تیم پرافتخاراستان کجای فوتبال قرارداردوبه چه سرنوشتی دچارشده است؟
چطوروقتی این تیمهاقهرمان استان وشهرستان میشدندبیلان کاردههامسئول بودندوصدهانفرخودرا
صاحب انهامیدانستندامااکنون که درسختی گرفتارشده اندهیچکس سراغی ازانهانمیگیرد؟
گنجیانهاواذربارگونهاوپرویزیهاهاسالهاست که زندگی خودراهزینه تیمداری کرده ودیگربه اخرخط رسیده اندوتوان وبصاعت مالی ندارندودستشان وجیبشان خالی وورزش هم حرفه ای شده است ایامسئولی ودلسوزی پیدامیشودیاریگروکمک کارشان شود؟
تیمداری الان جگرشیرمیخوادوامکانات وبنیه مالی بسیاربالاوصبرایوب وامروززمان ان گذشته که بازیکنان خودحق عضویت پرداخت میکردندامروزانهاپولهای کلان میخواهندوجیب تیمداران خالی ودستشان بدورازهرگونه یاری رساند..
ایاکسی حاضرشده علت ضعف تیمهای قدرتمنداین شهرستان راکه زمانی دراستان سروری واقایی میکردندواکنون دراخرجدول رده بندی جاخوش کرده انداززبان مسئولان ومدیران عامل دلسوزومتعهدوخادم انان جویاشود؟
به راستی ایامسئولان قدروجودوارزش چنین تیمهایی راکه سالانه تعدادزیادی ازجوانان راتحت پوشش قرارداده امدوبه انان خدمت کرده اندمیدانند؟
تاالان کدام مسئول ودلسوزوکدام علاقمند سراغ اذربارگونها گنجیانهاوپرویزیها حاج کریمی هاظهرابی ها ودهشهارگرفته اندومشکلات انان راگوش فراداده اندوبه درددل انان توجه کرده اند؟
تیم اتحادقلعه رئیسی که درحال حاضرصدرنشین لیگ استان است چرابایدیک مترزمین چمن نداشته باشدودرتمام بازیهای استانی بایدمیهمان باشد؟
*اگرچه چندسالی است که خوشبختانه دیرازمسئولبت فوتبالی درشهرودیارم هستم امابعنوان یک پیشکسوت وعلاقمندبه ورزش که بیش ازپنجاه سال ازعمرم رادرورزش گذرانده وهمه پیچ وخمهای مشکلات ورزشکاران تیمداران مربیان داوران مدیران عامل هیئتهاراازنزدیک لمس نموده ودرک کرده ام واکاهی کامل دارم وامروزتیمهای استقلال سادات تام پرسپولیس واستقلال چرام واتحادقلعه رئیسی وپرسپولیس دیشموک ستارگان گلزاربنیادوشهدای ایل بهمئی وفوتسال وفوتبال مارون ووووووووووووبنوعی یادگارودسترنج همه کسانی است که درفوتبال کهگیلویه بزرگ روزی روزکاری خون دل ریخته وخاک خورده اندوبرنامه ریزی کرده اندوسختی های زیادی متحمل شده اندتا این تیمهاشکل گرفته وحضوردرمسابقات مختلف راتجربه می نمایندوهمه اینهاسرمایه های گرانسنگ ورزش این دیارمظلوم بوده که باتلاش وزحمات طاقت فرسای عده ای دلسوزوفقط باهزینه های شخصی وبدون اسپانسروحامی مالی سالهاست باهربدبختی وتحمل سختیها خودراسرپانگه داشته وبه فعالیت مشغولندوپرچم شایستگی وابرازوجودرادردست گرفته وزمینه رشدوشکوفایی استعدادهای صدهاجوان کهگیلویه بزرگ رافراهم نموده وفوتبال این دیارراسرپانگه داشته اندوایستاده میمیرنداماحقیقتا دیگرکفگیربعضی ازانهابه ته دیگ خورده ورمق وتوان ادامه رانداشته وبریده اندویارای مقاومت درمقابل اینهمه سختی وگرانی وتورم وهزینه بالای تیمداری راندارندوافتان وخیزان بابدنی خسته وزخمی وبانفسهای بشمارافتاده فقط جهت حضوروصرفابرای اعاده حیثیت بزورخودراسرپانگه داشته اندوهبچ دلسوزی ومسئولی هم نیست تاسراغی ازانان رابگیردوعلت اینکه چراناگهان ازاوج به قعرافتاده اندراجویانمیشود
استقلال وسادات دهدشت همراه بااستقلال چرام زمانی همیشه درصدرجدول فوتبال استان تکیه زده بودندوهمیشه مدعی وهرسه قهرمان استان ونماینده استان درلیگ کشوری درچندنوبت بوده اندوزمانی گرفتن حتی مساوی ازانان امال ونهایت ارزوی تیمهابوداماالان انان کجای این فوتبالند؟
الان چرااستقلال چرام به لیگ یک سقوط کرده وسادات واستقلال بااختلاف درقعرسوپرلیگ استان هستند؟
ایاتاکنون مسئولی ودلسوزی بخودزحمت کشیده ازگنجیان واذربارگون وپرویزی حتی درحدیک سئوال تحقیق کند؟
براستی انان باکدامین انگیزه ودلخوشی وپشتوانه کماکان به فعالیت خودادامه دهند؟وقتی هیچکس سراغی ازانان نگرفته وجویای مشکلاتشان نمیشود؟
مگراین تیمهاوباشگاههاوبازیکنان ارزشمندانان وکادرمدیربتی انان سرمایه های ارزشمندوگرانسنگ استان چهارفصل وکهگیلویه بزرگ نیستند؟
و اگرهستندکدام مسئول بخوداجازه داده زخمت بکشدومشکلات عدیده انهارااززبان مسئولان دلسوزشان شناسایی وبررسی نموده وتحقیق نمایدودرجهت رفع مشکلات انان قدمی برداردوقلمی بزند؟
چراهمه فقط درپیروزیهاسهیم میشوندودرافتخارات خوراصاحب میدانندامادرشکستها ومشکلات همه بشدت به عقب میروندوهیچکس صاحب نمیشود؟
شمارابه وجدانتان سوگنداجازه ندهیدسرنوشتاین تیمهای بسیارخوب ومردمی وپرسابقه همانند سرنوشت پرسپولیس وشاهین وبانک ملی وهما ووحدت وبابک وحتی زاگرس بهمئی که هم که سابقه قهرمانی استان وشرکت رمسابقات کشوری راداردوالان نامی ازاندوجودنداردبشودوبه تاریخ پبوسته ونامشان محوگرددلطفاتازوددیرنشده اقدامی اساسی وعاجل فرمائیدتااین تیمهای خوب وپرسابقه به سرنوشتی تلخ دچارنشوندکه بعداپشیمانی سودی نخواهدداشت…
سیدابوصالح دانشفر

دیدگاه ها بسته شده اند.

نظرسنجی

    • آخرین اخبار
    • پربازدیدترین اخبار

    ویدیو ها

    بالای صفحه
    طراحی سایت