پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب-صدای مردم جنوب ایران

پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب | Sedayejonoob.ir

منتشر شده در تاریخ: 03 خرداد 1396 ساعت 16:03:: شناسه خبر: 18412

جناب هاشمی شماچرا!؟/به قلم سیدقربانعلی موسوی

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان صدای جنوب است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
بینندگان صدای جنوب می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

حاشیه هادراستان ماهمیشه جلوترازمتن حرکت میکندوهرآنچه رادرسرراه خویش بیابدنیست ونابودمیکندچون همانطورکه ازنامش پیداس به اصل توجه ایی نداشته وبرایش مهم هم نخواهدبود، حاشیه هاراکسانی میسازندتاازدرون آن بهرآنچه میخواهندبرسندودقیقاساخت حاشیه فقط برای بهره برداری بوده ودلیل دیگری برآن مترتب نیست

پایگاه خبری صدای جنوب

حاشیه هادراستان ماهمیشه جلوترازمتن حرکت میکندوهرآنچه رادرسرراه خویش بیابد،نیست ونابودمیکند

چون همانطورکه ازنامش پیداست به اصل توجه ایی نداشته وبرایش مهم هم نخواهدبود، حاشیه هاراکسانی میسازندتاازدرون آن بهرآنچه میخواهندبرسندودقیقاساخت حاشیه فقط برای بهره برداری بوده ودلیل دیگری برآن مترتب نیست،ودرروندشکل گیری اش آدمهای بسیاری رادرگیرمیکندکه گاهالطمات بزرگی ازآن حاشیه میبینندوزمانی متوجه آن میشوندکه حاشیه ساز،بهره لازم راازآن برده است .
این روزهاموج تهمت وافترابه مدیران کارآمدوکاربلددولت تدبیروامیدفزونی گرفته است، واهدافی جزتخریب آنان رادنبال نمیکندومتاسفانه آماج این حملات متوجه پرکارترین وزحمتکش ترین مدیران درسطح استان، که به گواه آمارارقام موثق عملکردشان دراین چهارساله ازکل ایام تصدی دیگرمدیران درهمان حیطه بیشتروبالاتراست.

ورضایت قلبی مردم رانیزبه دنبال داشته است وچون نتوانسته انددرمدیریت شان خللی ببیند،دست به دامن دیگران شده وازجانب تصمیم گیرندگان به آنان فشارمی آورندوباساختن حاشیه های ناثواب ورساندن همان حاشیه به تصمیم گیرندگان سعی درعزل این مدیران دلسوزومردمی دارندوباکمال تاسف شاهداین هستیم که بزرگان مان هم به ندای آنان پاسخ مثبت میدهند .
جناب هاشمی نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه،چرام ،بهمیی ولنده که درخدمت رسانی وتلاش بی وقفه اش برای رفع حوایج حاشیه هادراستان برکسی پوشیده نبوده ونیست اقدام به گله وشکایت ازمدیرانی کرده است که همچون خوداوتنهادغدغه شان خدمت رسانی به مردم محروم شهرستان کهگیلویه وچرام ودرکل استان میباشد .
من به جناب هاشمی رای نداده ام وازنزدیکان نامبرده هم نبوده ونیستم، اماهیچگاه هم گوش به حاشیه سازان نداده وچشم برخدماتش نبسته ام،بااینکه بودنددوستانی که چون ایشان هم خط وهم فکرشان نبود،همیشه چشم برکارهای مهم جناب هاشمی بسته اندوفقط حاشیه های پیرامون نامبرده راپوشش داده اند،امااین حقیراینگونه عمل نکرده ونمیکنم .
باشناختی که ازاول انقلاب ازبرادرهاشمی دارم توقع میرفت به حرف وحدیث هایی که به گوش ایشان میرسانندتوجه نکنند.

وآن گفته هاراملاک ومعیارخوب وبدبودن مدیران کارآمدوکاربلدندادند،آنهم مدیرانی که عملکردخوب ومردمی شان اظهرمن الشمس است، وهیچکس نمیتواندچشم برآن همه زحمات ببنددونادیده بگیردجزعده ایی که فقط منافع گروهی خویش رادنبال میکنندورضایت ویاعدم رضایت مردم برای آنهامهم نبوده ونخواهدبود.

اماجناب هاشمی ازاینگونه افرادمجزاست، وبانگاه تیزبینی که درایشان سراغ دارم هیچگاه راضی نخواهندشد،مدیرارزشمندی راباچوب اطرافیان خویش براندوچشم برعملکردبسیارچشمگیرنامبرده ببنددواورانادیده بگیردوزبان به گله وشکایت ازمدیران مربوطه بپردازد .
جای داردجناب هاشمی درنارضایتی خویش ازجناب دکترایلامی که ازجمله مدیران لایق وکاربلداستان مان میباشدتجدیدنظرکندوکمترایشان راموردبی مهری قراردهد.

چون تنهاعیب دکترایلامی این است که دست به کارناثواب نمی زندوحاشیه هاوحاشیه سازان درنزدایشان جایگاهی نداشته وندارندوهمیشه میزان عملکردمدیران درحیطه مسولیت شان ملاک ومعیارسنجش عیارمدیران است نه سفارش این وآن فردویاگروه ،

وتاآنجاکه عقل اینجانب درک مینمایدواین نمیتواندعیب باشدبلکه ازجمله اعمالی که همیشه مدنظرمقام معظم رهبری بوده وسفارش بزرگان دینمان میباشدکه افرادرابایددرحوزه عملی وعملکردشان موردسنجش قراردهیم، نه چون باب میل ماعمل نمیکندفردسالمی برای مدیریت درنظرنیاوریم وموردغضب قراردهیم،

وجناب هاشمی انشاله ازاین به بعددرگلایه ازعزیزان مدیراستان سعه صدربیشتری ازخودنشان داده تاخدای ناکرده عملکردشان متناقض بارضایت مردم نباشد.

ونگرانی عامه رابه دنبال نداشته باشدچراکه ایشان بایدسالهای بسیاری به مردم استانمان خدمت نمایدنه فقط این چندساله وقطعانوع نگرش ایشان به عوامل پیرامونی دلیل محکمی درماندگاری شان درقلوب مردم خواهدبودوتصمیمات دقیق وبارضایت مردم کلیدموفقیت شان دردرازمدت خواهدشد .
اصحاب رسانه زبان گویای مردم است وازاین راه هیچ منفعتی نصیب شان نخواهدشدجزوجدان آسوده که درقبال دفاع ازحقوق مردم برایشان به ارمغان خواهدآوردوهمین اصحاب قلم وقدمشان درراه تشویق مدیران کارآمدلحظه ایی غفلت نخواهدکردکه این مهم عین ثواب است ورضایت خداوندرابه دنبال خواهدداشت.

وگوششان بدهکارحاشیه سازان نبوده ونخواهدبودومنافع هیچ گروهی چه چپ وچه راست درمقابل رضایت مردم درنزدآنان محلی ازاعراب نخواهدداشت وهمیشه مدافع خواست های بحق مردم بوده وخواهندبود.

وانتظارداریم که برادرهاشمی این تذکرات رابرادرانه بپذیرندوحمل برنادیده گرفتن کارهای بزرگ خویش ندانندواصحاب رسانه رادوستان خویش قلمدادکنندونه دشمنان . انشاالله

سیدقربانعلی موسوی فعال فرهنگی اصلاح طلب

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

نظرسنجی

  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار

  ویدیو ها

  همراه اول

  بالای صفحه
  طراحی سایت